kiểm tra hộp thư, tag của Academy.MuaBanNhanh.com, nội dung mới nhất về kiểm tra hộp thư, Trang 1


.
Tình huống 74: Kiểm tra hộp thư - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 74: Kiểm tra hộp thư - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

731. Didn't you hear about that? Anh chưa nghe việc đó sao? 732. Didn't you get the memo? Anh chưa lấy thư báo sao? 733. They go directly to my in-box. Chúng được gửi thẳng vào hộp thư của tôi. 734. I check my in-box every day, and I haven't seen